BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

 
 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

1

Hà Thị Xuân Lan

UV. Ban Thường vụ - Phó chủ tịch HĐND Thị xã (Thường trực)

2

Tống Minh Hải

Thị ủy viên - Phó chủ tịch HĐND Thị xã

3

Lường Thị Bích Thu

Phó ban pháp chế HĐND Thị xã

4

Đào Ngọc Tuân

Phó ban Kinh tế HĐND Thị xã

5

Lò Văn Phan

Phó ban Dân tộc HĐND Thị xã

  

 

LỊCH CÔNG TÁC