BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

HÌNH ẢNH

      

Chương trình phát thanh sáng 28/3/2019


 

CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

I

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Đức Hải

Trưởng phòng

II

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Thị Trang Nhung

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Chu Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

3

Bùi Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

III

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nguyễn Thanh Xuân

Trưởng phòng

IV

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Phạm Thị Minh Thiết

Trưởng phòng

2

Hà Văn Tuấn

Phó trưởng phòng

V

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

1

Đinh Anh Tuấn

Trưởng phòng

2

Quách Thị Thu Nga

Phó Trưởng phòng

VI

PHÒNG Y TẾ

1

Phạm Ngọc Cương

Phó  trưởng phòng

VII

PHÒNG KINH TẾ

1

Lê Thị Kim Hoa

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Quản Thị Tuyết  Nhung

Phó trưởng phòng

3

Phạm Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Mai Tiến Dũng

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Hoàng Văn Inh

Phó trưởng phòng

IX

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Lò Thị Tuyết Dung

Thị ủy viên - Trưởng phòng

2

Trần Quốc Bình

Phó Trưởng phòng

3

Vi Thị Bích Phượng

Phó Trưởng phòng

 

LỊCH CÔNG TÁC