HÌNH ẢNH

      

Thư viện Video


Nội dung tìm kiếm:

Lĩnh vực Tên thủ tục Tải tệp
Giáo dục và Đào tạo 22. Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Giáo dục và Đào tạo 21. Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Giáo dục và Đào tạo 20. Thủ tục: Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Giáo dục và Đào tạo 19. Thủ tục: Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Giáo dục và Đào tạo 18. Thủ tục: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Giáo dục và Đào tạo 17.2. Thủ tục: Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú (TTHC này không quy định thời gian, đơn vị quy định thời gian để giải quyết là 05 ngày)
Giáo dục và Đào tạo 17.1. Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Giáo dục và Đào tạo 16. Thủ tục: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Giáo dục và Đào tạo 15.2. Thủ tục: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Giáo dục và Đào tạo 15.1. Thủ tục: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Giáo dục và Đào tạo 14. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục và Đào tạo 13.2. Thủ tục: Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục.
Giáo dục và Đào tạo 13.1. Thủ tục: Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
Giáo dục và Đào tạo 12. Thủ tục: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục và Đào tạo 11. Thủ tục: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Giáo dục và Đào tạo 10.2. Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
Giáo dục và Đào tạo 10.1. Thủ tục: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Giáo dục và Đào tạo 9. Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Giáo dục và Đào tạo 8. Thủ tục: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Giáo dục và Đào tạo 7. Thủ tục: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Giáo dục và Đào tạo 6.2. Thủ tục: Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
Giáo dục và Đào tạo 6.1. Thủ tuc: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Giáo dục và Đào tạo 5.2. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Giáo dục và Đào tạo 5.1. Thủ tục: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Giáo dục và Đào tạo 4.3. Thủ tục: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
Giáo dục và Đào tạo 4.2. Thủ tục: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Giáo dục và Đào tạo 4.1. Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Giáo dục và Đào tạo 3. Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Giáo dục và Đào tạo 2. Thủ tục: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Giáo dục và Đào tạo 1.4. Thủ tục: Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
1-30 of 33<  1  2  >