HÌNH ẢNH

      

Thư viện Video


Nội dung tìm kiếm:

Lĩnh vực Tên thủ tục Tải tệp
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 1. Thủ tục: Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 2. Thủ tục: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 3. Thủ tục: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 4. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 5. Thủ tục: chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 6. Thủ tục: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 7. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 8. Thủ tục: Chấp thuận việc giảng đạo, truyền giáo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 9. Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố
Nội vụ: Lĩnh vực tôn giáo 10. Thủ tục: Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giáo họ đạo công giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 17 pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 1. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 2. Thủ tục thành lập hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 4. Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 5. Thủ tục đổi tên hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 6. Thủ tục hội tự giải thể
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 7. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 8. Thủ tục giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 9. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 10. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 11. Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sưa đổi, bổ sung) quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 12. Thủ tục cấp lại giấy phép thanh lập và công nhận điều lệ quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 13. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 14. Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 15. Thủ tục đổi tên quỹ
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 16. Thủ tục quỹ tự giải thể
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 17. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 18. Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức bộ máy thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 1. Thủ tục thẩm định việc thành lập sự nghiệp công lập
Nội vụ: Lĩnh vực tổ chức bộ máy thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2. Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
1-30 of 38<  1  2  >